พระสูตร: การดำรงชีพชอบ

การดำรงชีพชอบ โดยหลักแห่ง มหาปุริสวิตก ๘ ประการหรือการดำรงชีพชอบของพระอริยเจ้า

ดีละ ดีละ อนุรุทธะ ! ดีละ ที่เธอตรึกแล้ว ซึ่งมหาปุริสวิตก ว่า :-

ธรรมะนี้ สำหรับ ผู้มีความปรารถนาน้อย , ธรรมะนี้ มิใช่สำหรับผู้ปรารถนาใหญ่

ธรรมะนี้ สำหรับ ผู้สันโดษ , ธรรมะนี้ มิใช่สำหรับผู้ไม่สันโดษ

ธรรมะนี้ สำหรับ ผู้สงบสงัด , ธรรมะนี้ มิใช่สำหรับผู้ยินดีด้วยการคลุกคลีในหมู่

ธรรมะนี้ สำหรับ ผู้ปรารภความเพียร , ธรรมะนี้ มิใช่สำหรับผู้เกียจคร้าน

ธรรมะนี้ สำหรับ ผู้มีสติอันเข้าไปตั้งไว้ , ธรรมะนี้ มิใช่สำหรับผู้มีสติอันหลงลืม

ธรรมะนี้ สำหรับ ผู้มีจิตตั้งมั่น , ธรรมะนี้ มิใช่สำหรับผู้มีจิตไม่ตั้งมั่น

ธรรมะนี้ สำหรับ ผู้มีปัญญา , ธรรมะนี้ มิใช่สำหรับผู้ทรามปัญญา ดังนี้

อนุรุทธะ ! แต่เธอ ควรจะตรึก " มหาปุริสวิตก " ข้อที่ ๘ นี้ด้วยว่า :-

ธรรมะนี้ สำหรับ ผู้พอใจในความไม่เนิ่นช้า* ผู้ยินดีในความไม่เนิ่นช้า , ธรรมะนี้ มิใช่สำหรับผู้พอใจในความเนิ่นช้า ผู้ยินดีในความเนิ่นช้า ดังนี้.

- อฏฺฐก. อํ. ๒๓/๒๓๓-๒๓๕/๑๒๐.

 

เครดิต: พุทธวจน-เชียงราย