พระสูตร: ทำสมาธิอย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง

ภิกษุทั้งหลาย ! ชาวร้านตลาดที่ประกอบด้วยองค์ ๓ ประการ
เป็นผู้ควรเพื่อจะได้ผลกำไรที่ยังไม่ได้
หรือเพื่อทำผลกำไรที่ได้รับอยู่แล้ว ให้งอกงามออกไป.
๓ ประการ อย่างไรเล่า ? ภิกษุทั้งหลาย ! ๓ ประการ คือ :-


ชาวร้านตลาด ในกรณีนี้
ย่อมจัดย่อมทำกิจการงานอย่างดีที่สุดในเวลาเช้า
ย่อมจัดย่อมทำกิจการงานอย่างดีที่สุดในเวลากลางวัน
ย่อมจัดย่อมทำกิจการงานอย่างดีที่สุดในเวลาเย็น.


ภิกษุทั้งหลาย ! ชาวร้านตลาดที่ประกอบด้วยองค์ ๓ ประการเหล่านี้แล
เป็นผู้ควรเพื่อจะได้ผลกำไรที่ยังไม่ได้
หรือเพื่อทำผลกำไรที่ได้รับอยู่แล้ว ให้งอกงามออกไปนี้ฉันใด.


ภิกษุทั้งหลาย ! ข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน
ภิกษุที่ประกอบด้วยธรรม ๓ ประการ เป็นผู้ควรเพื่อจะบรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่บรรลุ
หรือเพื่อทำกุศลธรรมที่บรรลุแล้ว ให้งอกงามยิ่งขึ้นไป.
๓ ประการ อย่างไรเล่า ? ภิกษุทั้งหลาย ! ๓ ประการ คือ :-


ภิกษุในกรณีนี้
ย่อมกำหนดสมาธินิมิตโดยเอื้อเฟื้อในเวลาเช้า
ย่อมกำหนดสมาธินิมิตโดยเอื้อเฟื้อในเวลากลางวัน
ย่อมกำหนดสมาธินิมิตโดยเอื้อเฟื้อในเวลาเย็น.


ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุที่ประกอบด้วยธรรม ๓ ประการเหล่านี้แล
ย่อมเป็นผู้ควรเพื่อจะบรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่บรรลุ
หรือเพื่อทำกุศลธรรมที่บรรลุแล้ว ให้งอกงามยิ่งขึ้นไป.
ติก. อํ. ๒๐/๑๔๕/๔๕๘.

เครดิต: ตถาคต ภาษิต Google+