พระสูตร: เจริญอานาปานสติแม้เพียงชั่วลัดนิ้วมือถือว่าไม่เหินห่างจากฌาน

ภิกษุ ท. ! ถ้าภิกษุเจริญอานาปานสติ แม้ชั่วกาลเพียงลัดนิ้วมือ
ภิกษุนี้เรากล่าวว่า อยู่ไม่เหินห่างจากฌาน
ทำตามคำสอนของพระศาสดา ปฏิบัติตามโอวาท
ไม่ฉันบิณฑบาตของชาวแว่นแคว้นเปล่า
ก็จะป่วยกล่าวไปไยถึงผู้กระทำให้มาก ซึ่งอานาปานสตินั้นเล่า.


เอก. อํ. ๒๐/๕๔ - ๕๕/๒๒๔.

 

เครดิต: อินทรีย์ภูเขา Ok Nation Blog