พระสูตร

ภิกษุทั้งหลาย พึงเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์
พึงเห็นทุกขเวทนาโดยความเป็นลูกศร
พึงเห็นอทุกขมสุขเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยง
ภิกษุนี้เรากล่าวว่า มีความเห็นโดยชอบ...

พระไตรปิฎก ไทย (ฉบับหลวง)
สฬา. สํ. ๑๘/๒๒๑/๓๖๗.

 

เครดิต: Dhammavinaya facebook