พระสูตร

" ...ก็ทุกข์นี้ย่อมเกิดเพราะอาศัยอุปธิทั้งปวง ความเกิด
แห่งทุกข์ย่อมไม่มี เพราะความสิ้นอุปาทานทั้งปวง..."

 

พระไตรปิฎก ไทย (ฉบับหลวง) อุ. ขุ. ๒๕/๘๗/๘๔.

 

เครดิต: Dhammavinaya facebook