07/06/60อัพโหลดเสียงอ่านอนาคามี ภพภูมิ

อัพโหลด mp3 เสียงอ่านหนังสืออนาคามี และภพภูมิ อ่านโดยภิกขุเอเอ

 

โดยท่านสามารถรับฟัง mp3 ดังกล่าวที่วิทยุสถานี 1 2 และ 3

 

ทีมวิทยุฯ

07/06/60