1/1/61อัพโหลดเสียงอ่านอินทรียสังวร/ปฐมธรรม ภิกขุเอเอ

อัพโหลด mp3 เสียงอ่านหนังสือ อินทรียสังวร และปฐมธรรม อ่านโดยภิกขุเอเอ

 

โดยท่านสามารถรับฟัง mp3 ดังกล่าวที่วิทยุสถานี 1 2 และ 3

 

ทีมวิทยุฯ

1/1/61