09/04/60อัพโหลดการแสดงธรรม มี.ค.60

อัพโหลด mp3 การสนทนาธรรมและการบรรยายธรรมนอกสถานที่ โดย คณะสงฆ์จากวัดนาป่าพง ของเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

 

โดยท่านสามารถรับฟัง mp3 ดังกล่าวที่วิทยุสถานี 1

 

ทีมวิทยุฯ

09/04/60