12/1/61อัพโหลดการแสดงธรรม ต.ค.-ธ.ค.60

อัพโหลด mp3 การแสดงธรรม โดย พอจ.คึกฤทธิ์ ของเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 - ธันวาคม พ.ศ. 2560

 

โดยท่านสามารถรับฟัง mp3 ดังกล่าวที่วิทยุสถานี 2 และ 4

 

ทีมวิทยุฯ

12/1/61