05/06/60อัพโหลดการแสดงธรรม พ.ค.60

อัพโหลด mp3 การแสดงธรรม โดย คณะสงฆ์จากวัดนาป่าพง ของเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

 

โดยท่านสามารถรับฟัง mp3 ดังกล่าวที่วิทยุสถานี 1

 

ทีมวิทยุฯ

05/06/60