อัพโหลดmp3แสดงธรรมโดย พอจ.คึกฤทธิ์ ก.ค.-ก.ย.ปี60

อัพโหลด mp3 การแสดงธรรมในเดือน ก.ค.-ก.ย. ปี 60 โดย พอจ. คึกฤทธิ์ โสตถิผโล

 

โดยท่านสามารถรับฟัง mp3 การสนทนาธรรมดังกล่าวที่วิทยุสถานี 4

 

ทีมวิทยุฯ

10/10/60