อัพโหลดmp3แสดงธรรมโดย พอจ.คึกฤทธิ์ ม.ค.-มี.ค.ปี60

อัพโหลด mp3 การแสดงธรรมในเดือน ม.ค.-มี.ค. ปี 60 โดย พอจ. คึกฤทธิ์ โสตถิผโล

 

โดยท่านสามารถรับฟัง mp3 การสนทนาธรรมดังกล่าวที่วิทยุสถานี 4

 

ทีมวิทยุฯ

09/04/60